Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση πρακτικού Νο3 και κατακύρωση του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάθεση της υπηρεσίας “Ανάπτυξη “Ψηφιακού Συστήματος Πολιτισμικής Ταυτότητας” Δήμου Δράμας “.

Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021
image_print