1

Έγκριση πρακτικού Νο3 της επιτροπής διαπραγμάτευσης του διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «Ανάθεση εργασιών χωματουργικών, φορτοεκφόρτωσης και κοπής παρόδιας βλάστησης με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ» για το έτος 2022 και ειδικότερα των τμημάτων Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ, Τμήμα Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ, Τμήμα Δ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ ΔΧ και Τμήμα Ε. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ και κατακύρωση του διαγωνισμού