Έγκριση πρακτικού συνοπτι κού διαγωνισμού του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ»