Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού της εργασίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜ- ΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ»