1

Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού Δίμηνης (2) απασχόλησης (πυροφύλακες) για το έτος 2020 .