Έγκριση πρωτοκόλλων τμηματικής παραλαβής, της επιτροπής παραλαβής αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού συμβάσεων παροχής υπηρεσιών , που αφορούν στη λειτουργία της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας για το έτος 2018 (απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων ΔΣ, ΟΕ και Επιτροπής Διαβούλευσης)