Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος 5 «Συντήρηση – επισκευή οργάνων ελέγχου ταχύτητας οχήματος « της εταιρείας Βασ. Κ. Ιωαννίδης ΑΕΒΕ της γενικής υπηρεσίας «Συντήρησης και Επισκευής Μεταφορικών Μέσων»