Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ»