Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση σχεδίου όρων δημοπράτησης με ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδι-κασία της γενικής υπηρεσίας «Περιγραφή και σημασία των υδάτινων πόρων στη διασυνοριακή περιοχή (D3.1.2), Αξιολόγηση της προσβασιμότητας και της διασύνδεσης των πιθανών Γεωτόπων στην Ελληνική πε-ριοχή (D3.-1.3) και Χαρτογράφηση και περιγραφή των Γεωτόπων – Ελληνική περιοχή (D3.-1.4), στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων του έργου με τίτλο: ”Creation of a crossbor-der Water Assets Geopark in Nestos area” και ακρωνύμιο ”CB Water Geopark”.

Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2018
image_print