1

Έγκριση σχεδίου όρων δημοπράτησης με συνοπτικό διαγωνισμό της εργασίας : «Ανάθεση χωματο-υργικών και άλλων εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ» και ψήφιση πιστώσεων με Κ.Α. 20.6262.02, 30.6262.03, 35.6275.01, 45.6275.01, 30.6262.17, 35.6262.15, 45.6262.07, και 20.6277.03.