Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση σχεδίου όρων δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Σχεδιασμός και ανάλυση προηγμένων τεχνολογικά συστημάτων για τη διαχείριση υδάτων στον αστικό ιστό (3.1.1) και Έκθεση αξιολόγησης και εκτίμηση της απόδοσης των πιλοτικών δράσεων με γνώμονα τη βέλτιστη χρήση της περίσσειας νερού (4.1.1) στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων του έργου με τίτλο: “Joint actions for the development and implementation of new technologies for the optimal management of water resources in the urban environment” και ακρωνύμιο “LYSIS”» και ψήφιση πίστωσης του ΚΑ 69.7341.002.»

Δευτέρα, 23 Ιούλιος 2018
image_print