Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της αρ. 1/2019 μελέτης και του σχεδίου όρων διακήρυξης του ανοικ-τού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο »Ανάθεση χωματουργικών και άλλων εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλι-κών με φορτηγά ΔΧ»