Έγκριση τεσσάρων (4) πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής τμήματος της συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων