Έγκριση της 06/2020 ΑΕΠΖ, σχετικά με την χωροθέτηση κάδων ανακύκλωσης αποβλήτων ιματισμού