1

«Έγκριση της 17/2020 ΑΔΣ του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, σχετικά με την Α΄ Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020»