Έγκριση της 60/2019 απόφασης της ΔΕΠ, σχετικά με την συμπληρωματική κατανομή από τους ΚΑΠ έτους 2019