Έγκριση της 83/2018 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ, σχετικά με την ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2018 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.34574/05-07-2018 ΚΥΑ