Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων παράνομης απόρριψης απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων» προϋπολογισμού 9.240,00 € (χωρίς τον Φ.Π.Α.) και 11.457,60 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2022
image_print