1

Έγκριση της αρ.5/2022 απόφασης-γνωμοδότησης της Ε.Π.Ζ. περί «Σύνταξης έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2021»