Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/2021 απόφασης της ΔΕΠ σχετικά με την «Έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2020 Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»