1

Έγκριση της με αρ.21/2022 γνωμοδότησης της Ε.Π.Ζ. περί «Αίτησης για τοποθέτηση πινακίδας Ρ-72»,