Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών που αφορά την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια Υλικών Φωτισμού» και κατακύρωση του διαγωνισμού.