Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προ-σφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της εργασίας «Ερ-γασίες πρόληψης και αντιπυ-ρικής προστασίας της ΔΕ Σιδηρονέρου, του Δήμου Δράμας και κατακύρωση του διαγωνισμού»

Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2019
image_print