Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προ-σφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της εργασίας “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ-ΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ” προϋπολογισμού 50.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) και κατακύρωση του διαγω-νισμού

Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2019
image_print