1

Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της εργασίας «Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων κήπων και πάρκων» και κατακύρωση του διαγωνισμού