1

Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 6 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγω-νισμού ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής» και κατακύρωση του διαγωνισμού