Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση τoυ πρακτικού Νο3 /02-09-2021 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τις ανάγκες των υπαλλήλων του Δήμου Δράμας» και κατακύρωση του διαγωνισμού.

Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2021
image_print