Έγκριση των 160/2018 και 174/2018 αποφάσεων της Ο.Ε., σχετικά με την 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και της συμπληρωματικής αυτής