Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση των πρακτικών Νο 1 και 2 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της εργασίας «Ανάθεση χωματουργικών και άλλων εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ», και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για τα τμήματα Α,Β, & Γ αυτής.

Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019
image_print