Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση των πρακτικών Νο 1 και Νο2 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της υπηρεσίας «Ανάθεση εργασιών χωματουργικών, φορτοεκφόρτωσης και κοπής παρόδιας βλάστησης με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ» για το έτος 2021, ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων για τα τμήματα εργασίας Α, Β, Γ, Δ και Ε του ανωτέρω διαγωνισμού.

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2020
image_print