Έγκριση των πρακτικών Νο 1 και Νο2 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της υπηρεσίας «Ανάθεση εργασιών χωματουργικών, φορτοεκφόρτωσης και κοπής παρόδιας βλάστησης με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ», ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων για τα τμήματα εργασίας Α, Β, Γ και Ε του ανωτέρω διαγωνισμού, κήρυξη του τμήματος εργασίας Δ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ ΔΧ ως άγονου, επανάληψη του διαγωνισμού για το συγκεκριμένο τμήμα με τροποποιημένο σχέδιο διακήρυξης και έγκριση αυτού.

Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020
image_print