Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του πρακτικού Νο 1 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της εργασίας ”Ανάθεση χωματουργικών και άλλων εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με τη χρήση φορτηγών Δ.Χ.” και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων ανά κατηγορία εργασίας.

Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017
image_print