Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του πρακτικού Νο 3/06-02-2023 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ(ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)” και κατακύρωση του διαγωνισμού

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2023
image_print