Έγκριση του πρακτικού Νο 3/25-10-2022 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της υπηρεσίας «Εργασίες Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού για τον Δήμο Δράμας για τα έτη 2023-2024» για τα Τμήματα 2,3 και 8 και κατακύρωση της υπηρεσίας