1

Έγκριση του πρακτικού Νο3/21-12-2022 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της προμήθειας “Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου 2023-2024-Τμήματα 6 & 10” και κατακύρωση του διαγωνισμού