Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση του συνημμένου Πρακτικού Νο 3 της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για την παράταση της από 08-01-2020 Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Δράμας και της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. με τίτλο : “ Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Δράμας στα πλαίσια εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης – Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία – Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων, κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του

Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021
image_print