Οικονομική Επιτροπή

Έγκρισης όρων δημοπράτησης ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση της γενικής υπηρεσίας «Καθαριότητα δημοτικών κτιρίων

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020
image_print