1

Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την «Κατανομή πιστώσεων στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 2022»