Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ – ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΑ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝ. & ΠΑΡ. ΡΟΜΑ

Δευτέρα, 8 Μάρτιος 2021
image_print