1

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ