1

ΕΝΟΙΚΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΔΡΑΜΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020