Επανυποβολή θέματος για συζήτηση και λήψη απόφασης (Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών φωτισμού) .