Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (ΑΡΘΡΟ 103 Ν. 3852/2010)

Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021
image_print