Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (ΑΡΘΡΟ 103 Ν. 3852/2010)

Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2021
image_print