Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ( ΑΡΘΡΟ 103 Ν. 3852/2010)

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2020
image_print