ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΑΡΘΡΟ 25Ν 1828/89)