Οικονομική Επιτροπή

Επικύρωση των πρακτικών Νο 1 και Νο 2 της επιτροπής αξιολόγησης του ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση της υπηρεσίας “Καθαριότητα δημοτικών κτιρίων” για το χρονικό διάστημα από 29/8/2023 έως και 28/8/2024 και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου

Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2023
image_print