Οικονομική Επιτροπή

Επικύρωση του πρακτικού Νο 3 της επιτροπής αξιολόγησης του ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση της υπηρεσίας “Καθαριότητα δημοτικών κτιρίων” και κατακύρωση της σύμβασης

Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2022
image_print