Εργασίες εκχιονισμού περιοχής Δήμου Δράμας CPV 90620000-9,90630000-2,34927100-2 .