1

Εργασίες ελέγχου και παραμετροποίησης του συστήματος κλιματισμού